Consulting Service

   เรามีทีมงานพร้อมบริการให้คำปรึกษา วิเคราะห์ และประเมินโครงการ และนำเสนอภาพรวมของระบบที่ต้องสอดคล้องกับนโยบายและกระบวนการทำงานขององค์กร โดยการนำเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาใช้ในระบบธุรกิจ
หรือระบบปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งการบูรณาการความรู้และเทคโนโลยีที่เหมาะสม สามารถช่วยลดต้นทุน เพิ่มประสิทธิภาพ รวมถึงแก้ปัญหา เพื่อเพิ่มศักยภาพในการดำเนินธุรกิจ

 

System Integration Service

เราให้บริการวางระบบเทคโนโลยีสารสนเทศครบวงจร โดยเริ่มจากการวิเคราะห์ ออกแบบ และติดตั้ง ในรูปแบบของการนำเสนอ Solution และผลิตภัณฑ์ที่ได้ผ่านการทดสอบจากบริษัทว่าเป็นผลิตภัณฑ์ที่ดีและเหมาะสมที่สุด เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้อย่างถูกต้อง และให้ได้มากที่สุด ด้วยการให้บริการ

    - การศึกษาระบบ และวิเคราะห์ความต้องการ
    - เพื่อการนำเสนอ Solution ที่เหมาะสม และตรงกับความต้องการ
       ออกแบบและติดตั้งระบบ
    - จัดฝึกอบรม Training
    - บริการบำรุงรักษาระบบ M.A.

Maintenance Service

บริษัทให้บริการบำรุงรักษาระบบคอมพิวเตอร์ลูกค้าให้สามารถดำเนินงานได้อย่างต่อเนื่อง     และการปรับแต่งให้เหมาะสมต่อสภาวะการใช้งาน โดยทางบริษัทจะจัดส่งพนักงานเข้าไปบริการที่บริษัทลูกค้า เพื่อดำเนินงานตามขั้นตอนและข้อกำหนดที่ได้ตกลงระหว่างลูกค้ากับทางบริษัท ที่จะทำให้ลูกค้าวางใจได้ว่า อุปกรณ์ทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศทั้งหมด ที่ท่านใช้งานอยู่หากได้รับการดูแลจากเรา ซึ่งมีความเชี่ยวชาญสามารถที่จะเป็นที่ปรึกษา ไม่ว่าในการคาดการณ์วิเคราะห์ปัญหาที่จะเกิดขึ้น รวมถึงวิธีการป้องกันและแก้ไข เพื่อให้การดำเนินธุรกิจของลูกค้าเป็นไปอย่างราบรื่น

Technical Support

บริษัทให้ความสำคัญด้านบริการหลังการขายโดย มีทีมงานให้ความช่วยเหลือลูกค้าทางด้านเทคนิคเมื่อเกิดปัญหา ลูกค้าสามารถติดต่อมายัง Support Center เพื่อขอรับบริการจากบริษัท กรณีลูกค้าต้องการบริการนอกสถานที่ สามารถแจ้งความจำนงค์เพื่อขอรับบริการแก้ปัญหานอกสถานที่ได้โดยติดต่อ Support Center
  - ลูกค้าในระยะประกันตัวสินค้า หรือ Solution ที่ทางบริษัทได้นำเสนอและติดตั้งให้กับลูกค้า บริษัทจะให้บริการดูแลลูกค้าตามระยะเวลาประกัน หรือลูกมีการต่อระยะประกัน ลูกค้าสามารถติดต่อมาเพื่อขอรับบริการได้อย่างต่อเนื่อง
  - ลูกค้าทำสัญญาใช้บริการดูแลระบบ บริการบำรุงรักษารายเดือนหรือรายปี บริษัทมีความพร้อมให้บริการและความช่วยเหลือแก่ลูกค้าอย่างต่อเนื่อง ตามระยะเวลาและขอบเขตงานที่ได้กำหนดกับลูกค้า ซึ่งสัญญาที่จะบำรุงรักษาระบบหรืออุปกรณ์ต่างๆ เพื่อให้ลูกค้ามั่นใจว่า สามารถทำงานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ โดยการดูแลอย่างใกล้ชิดจากทีมบริการ
   การขอใช้บริการลูกค้าสามารถติดต่อเข้ามายัง Support Center เพื่อใช้บริการแบบ online support และ หากระดับของปัญหาแก้ไขทาง online support ไม่ได้ ทางบริษัทจะจัดส่งทีมงาน Onsite support เข้าให้บริการยังสถานที่ลูกค้า

 
 

 

Scroll to top